Om de doelen van een jaarplan te bereiken zijn acties nodig. Zonder acties gebeurt er niets. De acties zijn te verdelen in 5 organisatiegebieden, namelijk:

  1. Leiderschap
  2. Strategie en beleid
  3. Management van medewerkers
  4. Management van middelen
  5. Management van processen

Door na te denken vanuit de 5 organisatiegebieden weet je zeker dat je een compleet beeld gekregen hebt in hoe je de resultaten wilt bereiken. Voor het behalen van resultaten moeten we ons per organisatiegebied dus de vragen stellen: ‘Hoe bereiken we deze resultaten? Hebben we nodig om dit te bereiken?’

Om je op weg te helpen is voor elke organisatiegebied uitgelegd wat het inhoud en welke vragen je kan stellen om acties hierop te vinden.

Leiderschap

Het organisatiegebied ‘Leiderschap’ gaat over het leiden van de organisatie. Dit gaat over leiden vanuit het management zowel als persoonlijk leiderschap van de medewerkers. Het richt zich namelijk op de manier waarop medewerkers zowel als managers elkaar inspireren en motiveren tot voortdurend verbeteren. Hieronder valt onder ander het agenderen van zaken, de voorbeeldrol van managers, persoonlijke betrokkenheid, het houden van audit op gedrag en delen van informatie onderling.

Met deze zaken vormen de medewerkers en managers voor een cultuur van continue verbeteren en te verbeteren in de richting van specifieke prestatie indicatoren en succesbepalende factoren. Voor elke succesbepalende factor hoor je minimaal 1 actie onder ‘Leiderschap’ te plaatsen. Vanuit management wil je namelijk de organisatie verbeteren in die richtingen, dan zou het gek zijn als je geen acties hebt die de mensen motiveert of inspireert om dit ook te doen.

Om acties in dit organisatiegebied te vinden kan je de vraag stellen: ‘Hoe motiveren en stimuleren medewerkers, management en directie elkaar om de resultaten te bereiken?’

Strategie en beleid

Het organisatiegebied ‘Strategie en beleid’ gaat over het zorgen voor het ontwikkelen en uitvoeren van strategie en beleid. Het gaat over de manier waarop de organisatie missie, visie en succesbepalende factoren vertaalt in heldere strategieën. Ook komt hierin naar voren hoe de strategie vertaald wordt naar beleid en concrete uitvoeringsplannen. In dit aandachtsgebied komen dan ook waarden, strategie en pannen naar voren om de doelen te bereiken en te streven naar constante verbetering op elk niveau.

Om acties in dit organisatiegebied te vinden kan je de vragen stellen: ‘Op welke terreinen moet er nog gezocht worden naar een betere strategie?’ en ‘Wat moeten we in beleid en uitvoeringsplannen aanpassen om de resultaten te bereiken?’

Management van medewerkers

Het organisatiegebied ‘Management van medewerkers’ gaat over de manier waarop je de kennis en inzet van medewerkers maximaal benut. Het richt zich op het benutten van alle kennis en kunde binnen de organisatie om te werken aan de verbeteringen en de resultaten te bereiken. Hieronder valt onder andere trainingen, het ontwikkelen van vaardigheden, het geven van verantwoordelijkheden, de communicatie binnen de organisatie en het welzijn van de medewerkers.

Om acties in dit organisatiegebied te vinden kan je de vraag stellen: ‘Wat hebben de medewerkers nodig om de resultaten te behalen?’

Management van middelen

Het organisatiegebied ‘Management van middelen’ gaat over de beschikbare middelen gebruikt worden om de resultaten en doelen te bereiken. Met beschikbare middelen worden geld, capaciteit, materiaal, apparatuur, gebouwen, technologie en informatie bedoeld. Binnen dit organisatiegebied wordt ook gekeken naar de manier waarop met leveranciers en partners wordt gewerkt om de toegevoegde waarde in de keten en op het resultaat te vergroten. Acties binnen dit organisatiegebied zijn geregeld gericht op het verwerven, toewijzen en beheren van de middelen of het doen van investeringen.

Om acties in dit organisatiegebied te vinden kan je de vraag stellen: ‘Welke middelen (geld, capaciteit, materiaal, apparatuur, technologie, gebouwen, informatie en relaties met leveranciers) heb je nodig?’

Management van processen

Het organisatiegebied ‘Management van processen’ gaat over de manier waarop de primaire en ondersteunende processen optimaal ingezet worden om de doelen te realiseren. Het is een breed organisatiegebied gericht op zowel de interne als externe processen. Acties binnen dit organisatiegebied richten zich op het identificeren, ontwerpen, beheersen, aanpassen, vernieuwen of verbeteren van processen en procedures.

Om acties in dit organisatiegebied te vinden kan je de vraag stellen: ‘Welke processen en procedures in de organisatie wil je aanpassen om de resultaten te behalen?’

Vergelijkbare berichten